• STX

  Dansk STX 2014

  Intro

 • STX

  Dansk STX 2014

  Eksamen 1

 • STX

  Dansk STX 2014

  Votering 1

 • STX

  Dansk STX 2014

  Eksamen 2

 • STX

  Dansk STX 2014

  Votering 2

 • STX

  Dansk STX 2014

  Dansk STX 2014 – Opgave 1

  Vis bilag

 • STX

  Dansk STX 2014

  Dansk STX 2014 – Opgave 2

  Vis bilag